Stanovy Žákovského parlamentu GPJP

Ve znění, schváleném 8.11.2017:

Hlava I.

Obecné

§1 Status žákovského parlamentu

 1. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.
 2. Žákovský parlament je skupina volených zástupců tříd, jejíž fungování je založeno na demokratických principech.

§2 Členství v žákovském parlamentu

 1. Parlament je tvořen dvěma zástupci z každé třídy. Zástupci jsou do parlamentu zvoleni při volbě třídní samosprávy.
 2. Členství v parlamentu zaniká:
  1. Hrubým porušením pravidel chování člena ŽP
  1. Odvoláním člena ŽP třídou, která ho zvolila
  1. Na vlastní žádost člena ŽP
 3. Odvolaný člen má právo se proti rozhodnutí parlamentu odvolat do 7 dnů od obdržení rozhodnutí parlamentu. Parlament má povinnost se odvoláním zabývat na své další schůzi.
 4. O svém odvolání je člen parlamentu informován elektronicky pomocí emailu, Facebooku či jiných komunikačních prostředků. V této zprávě bude informován i o důvodu svého odvolání. Tato zpráva se zasílá, i když byl odvolaný člen na schůzi.
 5. Předseda je povinen o odvolání člena žákovského parlamentu informovat jeho třídního profesora.

§3 Pravidla chování člena žákovského parlamentu

 1. Chová se a mluví slušně, dodržuje školní řád.
 2. Plní své povinnosti ve školním parlamentu.
 3. Neskáče druhým do řeči.
 4. Je dochvilný.
 5. Vypíná si na schůzkách školního parlamentu svůj mobilní telefon.
 6. Pravidelně dochází na schůzky školního parlamentu – v mezích možností( zdravotní stav). Popřípadě se ze schůze omluví do 2 hodin před začátkem schůze.

§4 Fungování ŽP

 1. Žákovský parlament se schází 1krát měsíčně v určený den a dobu, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen.
 2. Ředitelství školy poskytne prostory, kde se budou moci zástupci školního parlamentu scházet a jednat.
 3. Předseda školního parlamentu má právo svolat schůzku na jinou dobu či v jiný den. Tuto změnu je povinen ohlásit 24 hodin před termínem nové schůze.
 4. Kterýkoliv člen žákovského parlamentu má právo přednést svůj návrh nebo návrh své třídy.
 5. Všechna jednání žákovského parlamentu jsou veřejná, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi a přednést návrh pouze se souhlasem předsedy. Nemají však právo hlasovat.
 6. O připomínkách týkajících se chodu školy školní parlament neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje parlament o závěrech a možnostech řešení.

§5 Hlasování a volby

 1. Hlasování
 1. Hlasovat dává předsedající schůze po projednání určitého bodu. Návrh je schválen, je-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
 2. Každá třída zastoupena v parlamentu má hlasovací právo.
 3. Každá třída zastoupena v parlamentu má jeden hlas.
 4. V případě přítomnosti méně, než jedné třetiny všech platných členů není parlament usnášení se schopný. V tomto případě bude schůze odročena. Předseda parlamentu nechá hlasovat o termínu nové schůze do 12 hodin od zrušení schůze.
 5. Volby předsednictva žákovského parlamentu GPJP
  1. Volby členů žákovské rady parlamentu GPJP probíhají tajnou formou.
  2. V této volbě hlasuje každý člen parlamentu sám za sebe.
  3. Při této volbě má každý člen svůj hlas, není tak vázán §5 odstavcem 1 písmenem c
  4. Předsednictvo je zvoleno, pokud obdrželo nadpoloviční počet hlasů všech přítomných členů ŽP GPJP

Hlava II.

§6 Hierarchie a struktura ŽP

 1. Zástupci tříd ze svého středu zvolí 2 členy předsednictva žákovského parlamentu. Předsednictvo se skládá z těchto pozic: předseda, místopředseda.  Předsednictvo se operativně schází, svolává členy na schůzi parlamentu a pověřuje je úkoly, které je třeba ve třídách projednat. Je výkonným orgánem žákovského parlamentu. Předsednictvo má právo kdykoli přijít za vedením školy. Volební období je jeden školní rok.
 2. Na jakoukoli funkci může být navržen kterýkoliv platný člen žákovského parlamentu. Svou kandidaturu musí ohlásit 24 hodin před začátkem schůze.
 3. Volba probíhá podle daných pravidel (viz §5 odst.2)
 4. Každý člen může ze své funkce odstoupit.
 5. Člen předsednictva může být zbaven funkce, avšak pouze po zvláštním hlasování. Aby byl člen zbaven funkce, musí být pro tento návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů žákovského parlamentu. Dále musí být navržen alespoň jeden člen do této uvolněné funkce. Pokud nejsou obě tyto podmínky splněny současně, nemůže být člen funkce zbaven.

§7 Předseda

 1. Řídí jednání školního parlamentu, zahajuje a končí schůzi.
 2. Dává hlasovat o jednotlivých bodech.
 3. Svou autoritou dohlíží nad klidným průběhem diskuse v mezích společenských pravidel.
 4. Má přednostní právo při hlášení se do diskuse.
 5. Vyhlašuje další schůzi školního parlamentu.
 6. Určuje podmínky schůzí. Má možnost vykázat kohokoli nebo dokonce i všechny (kromě platných členů školního parlamentu), pokud by rušili klidný průběh schůze.
 7. Má právo změnit termín schůze a vyhlásit termín schůze nové
 8. Má povinnost informovat třídní profesory o odvolání zástupce/zástupců jejich třídy.
 9. Zahajuje volbu nového předsednictva žákovského parlamentu GPJP
 10. Účastní se jednání s vedením školy kvůli zápisům ze schůzí
 11. Dává slovo hostům.

§9 Místopředseda

 1. V nepřítomnosti předsedy školního parlamentu přebírá jeho práva a povinnosti.
 2. V případě problémů zajistí jejich uvedení na pravou míru či jejich vyřešení.
 3. Má přednostní právo při hlášení se do diskuse.
 4. Předčítá návrhy a zapisuje je ve schválené podobě.
 5. Ověřuje počet přítomných členů školního parlamentu a konstatuje výsledek hlasování.

§10 Volební období Předsednictva ŽP

 1. Volební období předsednictva je jeden školní rok.
 2. Volby probíhají první schůzi v září.
 3. Předsednictvu končí mandát po zvolení nového předsednictva.

Hlava III.

Závěrečná ustanovení

§13 Tyto stanovy mohou být změněny pouze po souhlasu všech platných členů žákovského parlamentu. Návrh na změnu stanov může podat kdokoliv z platných členů školního parlamentu.